Brownies-Allergy Free!

Brownies-Allergy Free!

By

Brownies-allergy Free! With Bananas, Vegetable Oil, Potato Flour, Brown Rice Flour, White Sugar, Unsweetened Cocoa Powder, Baking Soda, Cream Of Tartar, Sea Salt

The ingredient of Brownies-Allergy Free!

  1. 2 bananas ripe, mashed
  2. 1 1/2 cups vegetable oil
  3. 1 cup potato flour
  4. 1 cup brown rice flour
  5. 2 cups white sugar
  6. 1/2 cup unsweetened cocoa powder
  7. 1/2 teaspoon baking soda
  8. 5/8 teaspoon cream of tartar
  9. 1 1/2 teaspoons sea salt

The instruction how to make Brownies-Allergy Free!

Nutritions of Brownies-Allergy Free!

@type: NutritionInformation
@type: 300 calories
@type: 37 grams
@type: 17 grams
@type: 2 grams
@type: 2 grams
@type: 1.5 grams
@type: 210 milligrams
@type: 22 grams

You may also like